Regulamin Centrum Szkoleniowego Predictive Solutions

Tekst przeczytasz w: 4 minuty.

Szkolenia otwarte

 I. ORGANIZATOR I ZGŁASZAJĄCY

 1. Szkolenia organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Retoryka 1, 31–108 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
 2. Zgłaszającymjest podmiot, który zamawia u Organizatora usługę szkolenia i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkoleń.

 II. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA

 1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia umieszczone są na stronie WWW pod adresem: https://predictivesolutions.pl/kalendarz-szkolen.
 2. W ramach wynagrodzenia za szkolenie Zgłaszający otrzymuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat. W przypadku szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej otrzymuje dodatkowo catering.
 3. Wynagrodzenie za szkolenia nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.

 III. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIACH I ZAWARCIE UMOWY

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniach i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe na podstawie przedpłaty lub w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej. 
 2. W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić online formularz uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem witryny internetowej Organizatora: https://predictivesolutions.pl/kalendarz-szkolen.
 3. Po otrzymaniu formularza uczestnictwa Organizator wystawia fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 5 (pięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma chyba, że z faktury pro forma wynika inny termin. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie gwarantuje przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora. W przypadku płatności dokonanej po terminie Organizator poinformuje Zgłaszającego o możliwości udziału w szkoleniu.
 5. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.
 6. Umowę na udział w szkoleniach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i nie dojścia umowy do skutku, Zgłaszający może domagać się wyłącznie zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.

 IV. PŁATNOŚĆ PO WYKONANIU USŁUGI

 1. Po uzgodnieniu z Organizatorem istnieje możliwość dokonania zapłaty wynagrodzenia po zrealizowaniu szkolenia. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na kurs jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
 2. Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta na 15 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres: centrumszkoleniowe@predictivesolutions.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator zwróci Zgłaszającemu pełną kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia za szkolenie.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
 5. Dla ustalenia terminu rezygnacji liczy się data wpłynięcia do Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia.
 6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie na udział w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
 7. RABATY
 8. Organizator oferuje promocyjne warunki dla Zgłaszającego, który planuje udział w szkoleniach z wyprzedzeniem czasowym.
 9. Zgłaszający, który zawiera umowę z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej jeden miesiąc, może skorzystać ze specjalnej ceny udziału w szkoleniu. Jest ona określona w kolumnie Promocja w kalendarzu szkoleń na stronie: https://predictivesolutions.pl/kalendarz-szkolen.
 10. Specjalne warunki udziału w szkoleniu dotyczą zarówno umów na szkolenia realizowane w trybie przedpłaty, jak i w trybie płatności po wykonaniu usługi.

 VI. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator może odwołać każde szkolenie na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator poinformuje o kolejnym, możliwym terminie szkolenia. Jeżeli nowy termin szkolenia nie zostanie uzgodniony Organizator zwraca uiszczone przez Zgłaszającego wynagrodzenie. Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w szkoleniu.
 2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem Organizator zwraca uiszczone przez Zgłaszającego wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie Zgłaszający poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

Udostępnij artykuł w social mediach