Warunki licencji

Tekst przeczytasz w:  8 minut

Warunki licencji oprogramowania komputerowego Predictive Solutions

Warunki Licencji obowiązują o ile Licencjobiorca nie podpisał z Licencjodawcą odrębnej Umowy Licencyjnej Rozwiązania PS. W takiej sytuacji naciśnięcie „Akceptuję” oznacza akceptację warunków opisanych w podpisanej Umowie Licencyjnej.

I. DEFINICJE

 1. Warunki Licencji – niniejszy dokument.
 2. Licencjodawca – Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Retoryka 1, 31-018 Kraków, Polska (www.predictivesolutions.pl).
 3. Licencjobiorca – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, której Licencjodawca udziela Licencji na Rozwiązanie PS.
 4. Rozwiązanie PS – oprogramowanie komputerowe szczegółowo opisane w Dowodzie Uprawnień Licencji i wszystkie jego składniki.
 5. Dowód Uprawnień Licencji – dokument dostarczany Licencjobiorcy przez Licencjodawcę, będący potwierdzeniem praw Licencjobiorcy do korzystania z Rozwiązania PS, na zasadach wskazanych w Warunkach Licencji, określający w szczególności składniki Rozwiązania PS, typ instalacji, sposób licencjonowania, okres obowiązywania itp.
 6. Licencja – uprawnienie Licencjobiorcy do korzystania z Rozwiązania PS na warunkach określonych łącznie w Warunkach Licencji oraz Dowodzie Uprawnień Licencji.
 7. Dowód Uprawnień Serwisu Rozszerzonego – dokument dostarczany Licencjobiorcy przez Licencjodawcę, będący potwierdzeniem praw Licencjobiorcy do korzystania z Serwisu Rozszerzonego Rozwiązania PS, określający w szczególności składniki Rozwiązania PS objęte serwisem rozszerzonym, okres obowiązywania itp.

II. LICENCJA

 1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na Rozwiązanie PS zgodnie z Warunkami Licencji.
 2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na Rozwiązanie PS szczegółowo opisane w Dowodzie Uprawnień Licencji pod warunkiem akceptacji Warunków Licencji przez Licencjobiorcę.
 3. Wybierając opcję „Akceptuję” i instalując Rozwiązanie PS, Licencjobiorca potwierdza, że akceptuje Warunki Licencji.
 4. Jeżeli Licencjobiorca nie akceptuje Warunków Licencji to nie może zainstalować, ani korzystać z Rozwiązania PS. W takim przypadku Licencjobiorca jest obowiązany do przerwania instalacji Rozwiązania PS poprzez wybór opcji „Nie akceptuję” oraz niezwłocznego usunięcia Rozwiązania PS z pamięci komputera.
 5. Licencja ma charakter niewyłączny.
 6. Jeżeli Rozwiązanie PS lub którykolwiek z jego komponentów wymaga kodu licencyjnego (do instalacji i/lub używania) Licencjodawca będzie dostarczał Licencjobiorcy kody licencyjne zgodnie z warunkami opisanymi w Dowodzie Uprawnień Licencji.

III. ZAKRES LICENCJI

 1. Licencjobiorca może korzystać z praw do Rozwiązania PS poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, przechowywanie, wyświetlanie, uruchamianie i używanie zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Licencjobiorca nie może upoważniać osób trzecich do korzystania z Rozwiązania PS w jakimkolwiek zakresie. Dotyczy to w szczególności udzielania dalszych licencji, nieodpłatnego udostępniania Rozwiązania PS oraz jego nośników, zawierania umów najmu, dzierżawy i innych podobnych umów.
 3. Nie uważa się za osoby trzecie osób pozostających z Licencjobiorcą w stosunku pracy lub świadczących pracę na innej podstawie, w tym na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli osoby te korzystają z Rozwiązania PS zainstalowanego na komputerach, będących we wyłącznym władaniu Licencjobiorcy, a Rozwiązanie PS wykorzystywane jest dla celów lub potrzeb Licencjobiorcy.
 4. Licencjobiorca zobowiązuje się, że nie będzie odtwarzał, ani też udzielał pomocy innym osobom w odtwarzaniu kodu źródłowego Rozwiązania PS ani jego składników. Licencjobiorca zobowiązuje się, że nie Strona 2/4 będzie odkodowywać lub dekompilować, ani też w jakikolwiek inny sposób zmieniać Rozwiązania PS ani jego składników, za wyjątkiem przypadków, gdy zezwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Korzystanie z Rozwiązania PS jest ograniczone do zasad określonych w Dowodzie Uprawnień Licencji .
 6. Licencjobiorca może sporządzić kopię zapasową nośników Rozwiązania PS, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Rozwiązania PS. Licencjobiorca powinien niezwłocznie opatrzyć kopię oznaczeniem zawierającym sformułowanie „kopia zapasowa”.
 7. Licencjobiorca zobowiązuje się do sporządzenia i przechowywania w okresie licencji zapisów o każdej sporządzonej kopii nośników Rozwiązania PS. Na żądanie Licencjodawcy, Licencjobiorca udostępni Licencjodawcy treść tych zapisów.
 8. Licencjobiorca umożliwi Licencjodawcy sprawdzenie przestrzegania warunków Licencji i w tym celu udostępni Licencjodawcy lub upoważnionej przez niego osobie swoje zasoby związane z Rozwiązaniem PS. Udostępnienie zasobów nastąpi z zastrzeżeniem ochrony prawnej obejmującej określone rodzaje informacji. Licencjodawca jest obowiązany do poinformowania Licencjobiorcy o planowanym sprawdzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Koszty sprawdzenia ponosi Licencjodawca, który zobowiązuje się do takiego działania, aby nie utrudniać bieżącej działalności Licencjobiorcy.

IV. CZAS I ZASIĘG TERYTORIALNY LICENCJI

 1. Licencja jest udzielona na okres podany w Dowodzie Uprawnień Licencji.
 2. Licencja obowiązuje od dnia wskazanego w Dowodzie Uprawnień Licencji.
 3. Licencjobiorca może korzystać z Rozwiązania PS na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

V. PRAWO WŁASNOŚCI NOŚNIKA

 1. W przypadku, w którym Licencjodawca wydaje Licencjobiorcy nośniki lub podręczniki Rozwiązania PS, Licencjodawca przenosi na Licencjobiorcę własność tych nośników oraz podręczników z chwilą wydania. Wykaz nośników i podręczników Rozwiązania PS zostanie wskazany w odrębnym zestawieniu sporządzonym przez Licencjodawcę i doręczonym Licencjobiorcy.
 2. Przeniesienie własności podręczników nie powoduje przeniesienia praw autorskich lub upoważnienia do korzystania z tych praw w odniesieniu do podręczników. Kopiowanie podręczników nie jest dopuszczalne, za wyjątkiem przypadków, w których pozwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. W przypadku ustania Licencji Licencjobiorca jest zobowiązany, według własnego wyboru, do niezwłocznego przeniesienia własności i wydania wszystkich nośników Rozwiązania PS oraz podręczników Licencjodawcy, albo do ich niezwłocznego zniszczenia.

VI. WYPOWIEDZENIE LICENCJI

 1. Licencjodawca może wypowiedzieć Licencję za trzydziestodniowym (30) okresem wypowiedzenia, jeśli Licencjobiorca naruszy jej postanowienia. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę powinno nastąpić na piśmie.
 2. Przed wypowiedzeniem Licencjodawca wezwie Licencjobiorcę na piśmie do zaprzestania naruszeń i wyznaczy w tym celu Licencjobiorcy termin nie krótszy niż siedem (7) dni.
 3. W wypadku wypowiedzenia Licencji Licencjodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Licencjobiorca nie może od Licencji odstąpić, chyba, że prawo odstąpienia nie może być wyłączone z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VIII. SERWIS PODSTAWOWY

 1. W okresie początkowych trzydziestu (30) dni obowiązywania Licencji, Licencjodawca zapewni Licencjobiorcy serwis podstawowy Rozwiązania PS.
 2.  W ramach serwisu podstawowego Rozwiązania PS Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcy wsparcie techniczne (telefoniczne, za pośrednictwem e-mail lub za pośrednictwem internetowego systemu wsparcia) w rozwiązywaniu ewentualnych problemów z Rozwiązaniem PS w zakresie:
  • instalacji i konfiguracji;
  • interpretacji komunikatów o błędach;
  • identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania;
  • poszukiwania metod rozwiązania zidentyfikowanych problemów;
  • identyfikacji podstawowych procedur i funkcji w interfejsie.
 3. Licencjodawca zapewnia serwis podstawowy w dni robocze w godzinach 9.00 - 16.00.
 4. Licencjodawca nie zapewnia serwisu podstawowego Rozwiązania PS dla licencji testowych i ewaluacyjnych.

IX. SERWIS ROZSZERZONY

 1. Licencjobiorca może nabyć uprawnienia do serwisu rozszerzonego Rozwiązania PS.
 2. Potwierdzeniem posiadania uprawnień do serwisu rozszerzonego Rozwiązania PS i jego szczegółowych warunków dla licencji bezterminowych jest Dowód Uprawnień Serwisu Rozszerzonego.
 3. W odniesieniu do licencji terminowych, Licencjodawca zapewnia serwis rozszerzony Rozwiązania PS przez cały okres obowiązywania licencji.
 4. W ramach serwisu rozszerzonego Rozwiązania PS Licencjodawca:
  1. zapewnia Licencjobiorcy wsparcie techniczne (telefoniczne, za pośrednictwem e-mail lub za pośrednictwem internetowego systemu wsparcia) w rozwiązywaniu ewentualnych problemów z Rozwiązaniem PS w zakresie:
   • instalacji i konfiguracji;
   • interpretacji komunikatów o błędach;
   • identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania;
   • poszukiwania metod rozwiązania zidentyfikowanych problemów;
   • identyfikacji podstawowych procedur i funkcji w interfejsie;
   • podstawowych wyjaśnień dotyczących definicji i założeń metod obliczeniowych oraz prezentacji wyników;
   • identyfikacji procedur, które można użyć do określonego celu;
   • niejasnych przykładów zamieszczonych w dokumentacji;
   • niewystarczająco udokumentowanych funkcji i procedur;
   • pomoc w uruchamianiu procedur;
  2. dostarcza Licencjobiorcy wszystkie nowe i udoskonalone wersje Rozwiązania PS, wprowadzone do sprzedaży w okresie obowiązywania serwisu rozszerzonego Rozwiązania PS, w terminie trzydziestu (30) dni od daty rozpoczęcia dystrybucji tych wersji przez Licencjodawcę.
 5. Licencjodawca zapewnia serwis rozszerzony Rozwiązania PS w dni robocze w godzinach 9.00 - 16.00.
 6. Jeżeli w wykonaniu serwisu rozszerzonego Rozwiązania PS, Licencjodawca dostarczy Licencjobiorcy nowe wersje Rozwiązania PS lub jego składników, Licencja obejmuje upoważnienie do korzystania, według wyboru Licencjobiorcy, tylko z jednej wersji Rozwiązania PS.
 7. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Warunków Licencji, w odniesieniu do nowych wersji Rozwiązania PS i jego składników, dostarczanych Licencjobiorcy w wykonaniu serwisu rozszerzonego Rozwiązania PS, Licencjobiorcy przysługują takie same uprawnienia, jak w stosunku do wersji pierwotnej.
 8. Licencjodawca podejmie starania, z uwzględnieniem należytej staranności, właściwej dla dostawców oprogramowania ogólnodostępnego, w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Rozwiązania PS w kolejnej nowej lub udoskonalonej wersji Rozwiązania PS. Licencjodawca nie jest jednak odpowiedzialny za rezultat w postaci usunięcia wszystkich błędów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Rozwiązania PS lub jego składników.
 9. Licencjodawca nie zapewnia serwisu rozszerzonego Rozwiązania PS dla licencji testowych i ewaluacyjnych.
 10. Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcy serwis rozszerzony Rozwiązania PS za pośrednictwem Reprezentanta Technicznego Licencjobiorcy wyszczególnionego w Dowodzie Uprawnień Serwisu Rozszerzonego.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY ZA WADY I USTERKI

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy gwarancji na nośniki Rozwiązania PS w okresie trzydziestu (30) dni od daty ich dostarczenia.
 2. Uprawnienia Licencjobiorcy, w ramach gwarancji dotyczącej nośnika Rozwiązania PS, ograniczają się do żądania wymiany na nośnik wolny od wad w terminie czternastu (14) dni od daty zgłoszenia żądania przez Licencjobiorcę.
 3. Zobowiązania opisane w Warunkach Licencji wyczerpują odpowiedzialność Licencjodawcy oraz dostawców składników Rozwiązania PS za wady i usterki nośnika i Rozwiązania PS oraz jego składników.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA LICENCJODAWCY

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 i 11.3 Licencjodawca ani dostawcy składników Rozwiązania PS nie ponoszą wobec Licencjobiorcy odpowiedzialności za szkodę wynikającą z Licencji lub powstałą w związku z korzystaniem z Rozwiązania PS.
 2. Jeżeli szkoda jest następstwem wady prawnej Rozwiązania PS, Licencjodawca odpowiada za rzeczywistą stratę Licencjobiorcy, jednak w rozmiarze nie większym, niż równowartość faktycznie otrzymanego z tytułu Licencji wynagrodzenia netto.
 3. Ograniczeń odpowiedzialności odszkodowawczej nie stosuje się, jeżeli szkoda jest następstwem winy umyślnej.

XII. OPROGRAMOWANIE IBM

 1. Jeżeli składnikiem Rozwiązania PS jest oprogramowanie IBM to:
  1. jest ono wyspecyfikowane w Dowodzie Uprawnień Licencji,
  2. w zakresie określonym w Warunkach Licencji, Licencjobiorca może korzystać z tego oprogramowania IBM tylko razem z Rozwiązaniem PS - nie jest dopuszczalne korzystanie z tego oprogramowania IBM oddzielnie od Rozwiązania PS,
  3. Licencjobiorca powinien zapoznać się z dokumentacją elektroniczną zawartą w oprogramowaniu IBM (pliki typu „readme” itp.) - dokumentacja ta może zawierać istotne wskazówki dotyczące korzystania z oprogramowania IBM.
 2. IBM nie udziela Licencjobiorcy jakiejkolwiek gwarancji w odniesieniu do tego oprogramowania, w szczególności gwarancji jakości, czy też gwarancji przydatności programu do konkretnych celów.

XIII. MAPY

 1. Jeżeli składnikiem Rozwiązania PS są mapy to:
  1. są one wyspecyfikowane w Dowodzie Uprawnień Licencji,
  2. w skład Rozwiązania PS wchodzą pliki danych w formacie SMZ zawierające mapy (Mapy),
  3. Licencja obejmuje uprawnienie Licencjobiorcy do korzystania z Map,
  4. w zakresie określonym w Warunkach Licencji, Licencjobiorca może korzystać z Map tylko razem z Rozwiązaniem PS - nie jest dopuszczalne korzystanie z Map oddzielnie od Rozwiązania PS.
 2. Licencjodawca oświadcza, że Mapy zostały stworzone przez Licencjodawcę na podstawie plików danych zawierających mapy autorstwa EMAPA S.A. z siedzibą w Warszawie (EMAPA).
 3. Licencjobiorca akceptuje, że Licencjodawca ani EMAPA nie ponoszą odpowiedzialności za Mapy, w tym w szczególności w zakresie obejmującym ich szczegółowość i aktualność, a także za przydatność Map do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i stosowania.
 4. Do dnia 1 września 2015 roku autorskie prawa majątkowe do map przysługiwały Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie.

XIV. OPROGRAMOWANIE INNYCH PRODUCENTÓW

 1. Jeżeli w skład Rozwiązania PS wchodzi oprogramowanie podmiotów trzecich, innych niż wskazane w Warunkach Licencji, warunki korzystania z tego oprogramowania są określone postanowieniami licencji ustalonej przez te podmioty.

XV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Licencja podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z Licencją i korzystaniem z Rozwiązania PS, Licencjodawca i Licencjobiorca będą starać się rozstrzygnąć na drodze negocjacji pozasądowych. Jeżeli Licencjodawcy i Licencjobiorcy nie uda się wypracować polubownego rozstrzygnięcia rozbieżności, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo i rzeczowo polskiego sądu powszechnego.

Udostępnij artykuł w social mediach:


Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe