Zasady przetwarzania danych osobowych Predictive Solutions -copy

Tekst przeczytasz w: 3 minuty.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, że:

  1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych nam w związku z oferowanymi przez nas produktami oraz usługami zwany dalej: „Administratorem" jest Predictive Solutions Sp. z o.o. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Retoryka 1, 31-018 Kraków, email daneosobowe@predictivesolutions.pl lub telefonując pod numer: 12 636 96 80.

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

a. W celach związanych z ze sprzedażą oraz obsługą oferowanych przez nas produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b. W celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością szkoleniową w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji usług w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę (akceptację regulaminu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

c. W celach analitycznych tj. doboru usług do potrzeb naszych klientów i partnerów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi naszych usług i produktów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

d. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g. W celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Okres przechowywania

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy z klientem (usługa, produkt) będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z dochodzeniem praw z niej wynikającej czyli przez okres maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym umowa rozwiązała się lub wygasła. Dodatkowy rok jest na wypadek dochodzenia roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z klientem w ciągu jednego roku od złożenia przez nas oferty, Twoje dane osobowe zgromadzone w związku z procedowaniem w tym zakresie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Twoje dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółki zgodnie z zapisami pkt. 2 lit. b, c, d, f przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż to wynika z realizacji prawnie uzasadnionych celów spółki określonych w pkt. 2 lit. b, c, d, f - nie dłużej niż przez okres 10 lat.

Twoje podstawowe dane osobowe identyfikacyjne przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Ci:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu spółki, które to cele przetwarzania wskazujemy w pkt 2 a, b, c, d, e, f.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności w tym niezbędne celem realizacji umowy zawartej z klientem lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w oparciu o pkt. 2 lit. g - celem prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  1. Kategorie Twoich danych, przetwarzanych zgodnie z art. 14 RODO

W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą przetwarzamy podstawowe dane osobowe identyfikacyjne w postaci: imienia, nazwiska, nazwy instytucji, stanowiska, nr telefonu, adresu email i/lub adresu pocztowego(art. 14 ust. 1 pkt. d RODO).


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor