PS IMAGO PRO 7.0 - co nowego

Tekst przeczytasz w: 4 minuty.

Spis treści [Ukryj]

Nowa wersja kompleksowego rozwiązania analityczno-raportującego PS IMAGO PRO jest już dostępna!

Użytkownicy PS IMAGO PRO 7 otrzymują najnowszą wersję silnika IBM – SPSS Statistics 27, a wraz z nim szereg nowych funkcjonalności i procedur, między innymi analizę mocy testów (aż 11 testów i metod statystycznych) i możliwość skorzystania ze współczynnika Kappa Cohena. Wśród ulepszeń istniejących już procedur warto wyróżnić dodanie do testów miar wielkości (siły) efektu, poprawę interfejsu dla regresji kwantylowej, czy zmiany w składni języka poleceń (syntax).

Oprócz stricte statystycznych udogodnień, poprawiona została także wydajność oprogramowania – od tej wersji możliwe jest zaawansowane wyszukiwanie procedur, przeszukiwanie dokumentacji i komend w języku poleceń (syntax). Wprowadzono także automatyczne odzyskiwanie sesji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, zespół Predictive Solutions przygotował  procedury umożliwiające przekształcanie i czyszczenie danych tekstowych oraz ocenę podobieństwa pomiędzy ciągami tekstowymi. Procedura ta opiera się głównie na popularnych miarach dystansu  edycyjnego.

 

Nowości w menu Predictive Solutions 

PS IMAGO PRO oferuje w swojej najnowszej wersji dwie procedury analizy tekstu dla treści zapisanych alfabetem łacińskim: 

 Funkcja „wyczyść tekst”

- zawiera funkcje pozwalające na przekształcanie, czyszczenie i dostosowanie zmiennych tekstowych do podanych przez użytkownika wytycznych. Opcja ta pozwala między innymi na wyszukiwanie i zmianę znaków diakrytycznych związanych z językami: polskim, niemieckim, węgierskim, hiszpańskim i włoskim, korygowanie wielkości liter, usuwanie bądź zastąpienie białych znaków, fragmentu tekstu, grup znaków (np. tylko liczb, tylko znaków interpunkcyjnych). Pozwala także na kontrolę występowania zwielokrotnionych znaków. 

 

 

 Funkcja „porównaj tekst”

– zawiera miary podobieństwa tekstu. Funkcja ta pozwala na wyliczenie charakterystyk opisujących podobieństwo w ciągach znaków takich jak miary: Hamminga, Levenshteina, OSA-Levenshteina, Jaro podobieństwo, Jaro-Winkler podobieństwo, Needleman-Wunsch, Longest Common Substring.

 

 

 

Nowy silnik analityczny IBM SPSS Statistics 27 

Wraz z nową wersją IBM SPSS Statistics 27, użytkownik uzyskuje nowe procedury statystyczne:

 

Analiza mocy testów

Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest oszacowanie wielkości próby lub mocy testu. Tym samym pozwala zwiększyć efektywność prowadzonych badań i trafność wnioskowania . Procedura ta została wdrożona dla 11 istniejących testów i metod statystycznych, w tym:

  • testu t (dla jednej próby, dla prób zależnych, dla prób niezależnych);
  • jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA;
  • testu dwumianowego (dla jednej próby, dla prób zależnych, dla prób niezależnych);
  • korelacji (Pearsona, Spearmana, cząstkowych);
  • regresji liniowej jednej zmiennej.

 

 

 Ważony współczynnik Kappa Cohena 

To  wskaźniki zgodności pomiarów dokonywanych przez różnych oceniających. Oszacowanie współczynnika Kappa pozwala na określenie stopnia powtarzalności klasyfikacji obserwacji przez więcej niż jednego oceniającego. W przypadku zmiennych, których kategorie są mierzone na skali porządkowej, ważony współczynnik Kappa Cohena jest narzędziem dającym lepsze wyniki niż jego podstawowy odpowiednik. Co istotne, zaimplementowana w oprogramowaniu procedura daje dodatkowo możliwość wyboru ważenia obserwacji – dostępne jest zarówno ważenie liniowe, jak i kwadratowe.

 

 

Oprócz nowości w zakresie analiz, ulepszone zostały także istniejące już procedury.

 

Możliwość oszacowania wielkości (siły) efektu i przedziałów ufności dla wybranych testów

Wśród miar możemy znaleźć:

  • d Cohena i poprawkę Hedgesa dla testu t dla jednej próby oraz testu t dla prób zależnych;
  • d Cohena, poprawkę Hedgesa i delta Glassa dla testu t dla prób niezależnych;
  • miary eta-kwadrat i epsilon-kwadrat a także efekt stały omega-kwadrat i efekt losowy omega-kwadrat dla jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA.

 

 Ulepszony interfejs użytkownika dla regresji kwantylowej

 Dzięki temu możliwe jest określenie siatki kwantyli (a nie jedynie pojedynczych ich wartości, jak to było w poprzedniej wersji).

 

 Ulepszenia dla procedury MATRIX

Ulepszenia dotyczą funkcji: rozkładów prawdopodobieństwa, niecentralnych rozkładów prawdopodobieństwa, generowania zmiennych losowych, poziomów istotności dla rozkładów Chi-kwadrat i F, a także dystrybuanty dla niecentralnego rozkładu Beta.  

 

Rozszerzone możliwości otrzymywania obiektów wynikowych

Dodany został nowy typ wykresu – wykres bąbelkowy, który rozszerza istniejącą funkcjonalność i możliwość wizualizacji zmiennych.

Ulepszony został kreator wykresów, a także kreator szablonów - od tej pory obydwa kreatory są bardziej kompatybilne i intuicyjne. Dzięki temu, użytkownik po zdefiniowaniu indywidualnego szablonu (np. zgodnego ze stylistyką obowiązującą w danym przedsiębiorstwie) może bezpośrednio go użyć dla wybranego wykresu.

 

 Wraz z nową wersją uproszczona została edycja wykresów, ulepszono formatowanie obiektów (w tym ulepszono formatowanie zgodnie ze standardami APA), a także zadbano, aby eksportowane obiekty graficzne zapisywane były w wysokiej rozdzielczości w plikach *.eps.

 

Poprawa wydajności pracy

Poprawiona została użytkowość oprogramowania. W nowej wersji IBM SPSS Statistics 27 zostało zaimplementowane zaawansowane wyszukiwanie procedur, dokumentacji i komend języka poleceń (syntax).

Dodatkowo, dzięki automatycznemu zapisywaniu i odzyskiwaniu wersji, użytkownik nie straci wyników pracy w przypadku nieoczekiwanych problemów technicznych.

 

Przejrzysty interfejs

Nowa wersja IBM SPSS Statistics to także zmiany wizualne. Dzięki jasnym kolorom i zmianie formatu odświeżony interfejs IBM SPSS Statistics, pozwala na bardziej intuicyjne poruszanie się po oprogramowaniu.

  


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor