PS QUAESTIO PRO

Zintegrowane środowisko realizacji badań ankietowych

Korzyści

PS QUAESTIO PRO to kompleksowe rozwiązanie do gromadzenia i analizy danych. Program daje możliwość prowadzenia badania za pomocą różnych technik badawczych, m.in. CATI, CAWI, PAPI, CAPI lub MOBI. Użytkownik ma możliwość kontroli nad procesem badawczym, w tym: weryfikowania poprawności wprowadzonych danych, zarządzania realizacją próby, generowania wysyłek mailowych itp. Część systemu stanowi rozbudowany moduł do analizy danych, który bazuje na rozwiązaniach znanych z PS IMAGO PRO i IBM SPSS Statistics. PS QUAESTIO PRO pozwala na szybkie przygotowanie atrakcyjnych raportów w formie dashboardów lub raportów drukowanych. Raporty mogą być przygotowywane na bieżąco lub automatycznie na podstawie określonych wcześniej szablonów.

Korzyści

Łatwe tworzenie kwestionariuszy

PS QUAESTIO PRO umożliwia sprawne tworzenie złożonych ankiet z licznymi regułami przejścia, dostępem do plików multimedialnych i walidacją danych. Rozbudowany kreator pozwala nadać ankietom atrakcyjną formę graficzną.

Efektywne wykorzystanie danych 

Wykorzystanie różnych technik (CAWI, MOBI, CAPI i CATI) do zbierania danych pozwala lepiej dopasować kanał komunikacji do grupy docelowej i zwiększyć respons. Bogata paleta narzędzi pozwala monitorować proces badawczy, podejmować masowe działania do osób, które nie podjęły badania, a także tworzyć automatyczne raporty.

Wymiana informacji z systemami

PS QUAESTIO PRO pozwala na realizację badania z wykorzystaniem danych z zewnętrznych systemów. W tym na wykorzystanie w czasie rzeczywistym informacji o zdarzeniach decydujących o udziale w badaniu, czy informacji pozwlających na personalizację treści zadawanych pytań. Równocześnie zapewnia pełne bezpieczeństwo wymiany danych.

Podniesienie response rate

Prowadzący badania mają do dyspozycji szereg narzędzi pozwalających na zwiększenie % wypełnionych kwestionariuszy, w tym możliwość personalizacji, wysyłania przypomnień, zmiany techniki badania, czy wykorzystania informacji o momencie porzucenia poprzednich ankiet.

Podstawowa i zaawansowana analiza danych

Gromadzone dane mogą być analizowane zaraz po zakończeniu badania. Paleta dostępnych technik statystycznych wychodzi poza analizy eksploracyjne. Obejmuje bogate spektrum testów statystycznych, miar sił związków oraz techniki klasyfikacji, segmentacji i predykcji. Wyniki mogą zostać zaprezentowane w postaci wykresów, a także na mapach.

Raporty: www i tekstowy

Wyniki badania można dopasować do potrzeb odbiorców. Można skorzystać z raportu webowego (.html) udostępnianego uprawnionym odbiorcom. Obiekty w raporcie mogą być automatycznie aktualizowane. Wyniki mogą zostać przedstawione także w dokumencie (.docx, .pdf), który po wydrukowaniu może stanowić część dokumentacji.

Dystrybucja raportów online

Raport webowy to najszybsza forma publikacji wyników. Jest on dostępny z poziomu przeglądarki dla wszystkich uprawnionych odbiorców. W przypadku raportów cyklicznych mogą być one wykonywane automatycznie, jako element procesu. W takim wypadku po wygenerowaniu zaplanowanego raportu system może wysłać powiadomienie do wybranych użytkowników.

Dla kogo?

Dla kogo?

Badania o zasięgu międzynarodowym

Działalność mojej firmy ma charakter międzynarodowy, wszystkie planowane zmiany o zasięgu globalnym muszą być poparte dowodami na ich zasadność. Dlatego niezwykle ważna jest dla mnie możliwość pozyskiwania informacji z każdego zakątka świata. Kluczowe elementy, na które zwracam uwagę to możliwość dodarcia do dużej ilości uczestników w ich ojczystym języku oraz możliwość łatwego porównywania zebranych w ten sposób danych. Istotna jest też możliwość modyfikacji elementów wizualnych.

Monitoring nastrojów społecznych

Mój zespół zajmuje się monitorowaniem nastrojów oraz badaniem oceny efektów prowadzonych przez miasto działań. Odbiorcami raportów są osoby decydujące o kształcie i kierunkach dalszego rozwoju. Bardziej syntetyczne wersje raportów trafiają bezpośrednio do rąk opinii publicznej, w tym prasy i samych mieszkańców. Możliwość automatyzacji dużej części prac oraz systemowe wsparcie dla wszystkich jej etapów tj. prowadzenia badań, analizy i raportowania wyników, jest dla mnie gwarancją płynności działań i zachowania wysokiej jakości.

Badanie o charakterze sprawozdawczym

W przypadku jednostek administracji publicznej istotne jest zbieranie danych, które przedstawiają wartość stricte sprawozdawczą. Forma raportu musi być dostosowana do wymogów ustawowych. Ogromną przeszkodą jest rozproszenie i brak spójności systemowej między różnymi jednostkami terytorialnymi. Efektywne pozyskiwanie tego typu informacji wymaga rozbudowanej funkcjonalności kontrolnej, takiej jak: walidacje krzyżowe, podsumowania udzielonych odpowiedzi, wydruki potwierdzeń itp.

Badanie jakości współpracy

Okresowa analiza jakości współpracy pomiędzy różnymi działami jest jednym z najefektywniejszych sposobów na kontrolę tego obszaru działania firmy. Korzystając z wiedzy dostarczanej za pośrednictwem PS QUAESTIO PRO mam możliwość szybkiego reagowania na niepokojące symptomy poprzez np. wprowadzenie adekwatnych procedur naprawczych. Początkowo projekt miał charakter pilotażowy. Obecnie z uzyskiwanych wyników korzysta niemal cała kadra zarządzająca na poszczególnych szczeblach odpowiedzialności.


Docieramy do klientów na całym świecie. Tylko zebranie i zestawienie gromadzonych w różnych językach informacji umożliwia mi odpowiedź na kluczowe dla firmy pytania.

Monika
Marketing Manager

Przy podejmowaniu ważnych decyzji weryfikujemy opinie obywateli, a także na stałe monitorujemy nastroje społeczne. Te badania są oczekiwane przez decydentów i dostarczają rekomendacji.

Marek
Naczelnik wydziału badań i analizSprawozdawczość wymaga stale aktualizowanej, rzetelnej informacji. Badanie sprawozdawcze daje mi do ręki skuteczne narzędzie do ich pozyskiwania.

Andrzej
Starszy specjalista pionu strategii


Kadra zarządzająca bardzo docenia informacje na temat współpracy pomiędzy działami. Jesteśmy w stanie na bieżąco usprawniać słabe elementy procesu komunikacji.

Joanna
Ekspert w biurze jakości

Możliwości PS QUAESTIO PRO

Możliwości PS QUAESTIO PRO

Szybkie tworzenie i uruchamianie ankiet

PS QUAESTIO PRO jest wyposażone w intuicyjny interfejs graficzny, który daje użytkownikowi możliwość projektowania atrakcyjnych wizualnie kwestionariuszy ankietowych i formularzy. Dzięki temu proces tworzenia dowolnie długich ankiet, nawet o bardzo złożonej logice, jest szybki i nieskomplikowany. 

System daje możliwość natychmiastowego rozpoczęcia procesu gromadzenia odpowiedzi przy zachowaniu maksymalnej efektywności i jakości zbieranych danych.

Realizacja badania za pomocą różnych technik badawczych

Centralny panel pozwala na zarządzanie jednoczesną realizacją projektów badawczych prowadzonych za pomocą różnych technik badawczych (CATI, CAWI, CAPI, PAPI). Użytkownik ma możliwość pełnej kontroli nad procesem, w tym weryfikowania poprawności wprowadzonych danych, zarządzania realizacją próby, czy generowania masowych wysyłek mailowych. Technologia zapewnia bezpieczeństwo w zakresie dostępu do projektów badawczych oraz dostępu do kwestionariusza, zachowując jednocześnie poufność odpowiedzi.

Realizacji badań technikami off-line

PS QUAESTIO PRO zawiera rozwiązania przeznaczone do realizacji badań off-line (CAPI i PAPI). System wyposażony jest w szereg rozwiązań ułatwiających prowadzenie wywiadów bezpośrednich - m.in. w przejrzysty interfejs wprowadzania odpowiedzi oraz moduł nagrywania wybranych fragmentów wywiadu. Posiada też mechanizm walidacji i kodowania pytań kwestionariuszy pochodzących z wywiadów papierowych. Dodatkowo pozwala na automatyczne łączenie wszystkich odpowiedzi dla badań realizowanych różnymi technikami.

Uniwersalne, wielojęzyczne kwestionariusze

Raz przygotowany kwestionariusz może zostać wykorzystany wielokrotnie w różnych wersjach językowych i w dowolnej formie realizacyjnej – jako ankieta internetowa, wywiad telefoniczny czy kwestionariusz w formie papierowej. Pomocne są w tym dostępne w PS QUAESTIO PRO narzędzia ułatwiające tłumaczenie ankiet oraz przygotowanie ich do badania. Pracę ułatwia także możliwość jednoczesnej, masowej wysyłki zaproszeń w wielu wersjach językowych.

Badania z wykorzystaniem prób kwotowych

Program pozwala na realizowanie badania z mechanizmem kwotowania za pomocą szybkiego oraz prostego rozwiązania. Poszczególne kwoty ustalone przez badacza mogą być naliczone na podstawie pytań ankietowych lub też wartości zdefiniowanych w bazie uczestników do badania. Realizacja badania z wykorzystaniem próby kwotowej pozwala między innymi na kontrolę tego, kto weźmie udział w badaniu.

Łatwa wysyłka zaproszeń do badania

Definiowanie akcji mailingowych do respondentów na podstawie wybranych kryteriów. PS QUAESTIO PRO umożliwia zaplanowanie oraz wysyłkę zaproszeń i przypomnień według harmonogramu. Istnieje też możliwość personalizacji treści na podstawie informacji zawartych w bazie uczestników - buduje to wrażenie bezpośredniego kontaktu, tym samym pozwala podnieść respons rate.

Raportowanie postępów badania

Dostęp w czasie rzeczywistym do kompletu statystyk i wykresów diagnostycznych dla dowolnego projektu badawczego, które również mogą być przeglądane na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS. Analiza raportu z postępu z badania może być pomocna w określeniu, kiedy należy wysłać do uczestników przypomnienie o badaniu, na jakim pytaniu respondenci najczęściej porzucają wypełnienie ankiety lub ile czasu trwa wypełnienie kwestionariusza.

Dostęp do wielu technik analitycznych i narzędzi

PS QUAESTIO PRO bazuje na silniku IBM SPSS Statistics, który jest sprawdzonym narzędziem do analizy danych ilościowych. Oferuje liczne techniki służące m.in. do analizy opisowej, prognozowania, predykcji, klasyfikacji i grupowania. Silnik został rozbudowany o kilkadziesiąt procedur. Dzięki temu  PS QUAESTIO PRO oferuje niedostępne do tej pory w IBM SPSS Statistics metody zarządzania zbiorami danych, przekształcania zmiennych, czy analizy zależności oraz szereg nowych typów wizualizacji wyników.

Tworzenie raportów w standardzie korporacyjnym

Dysponując obiektami wynikowymi z analiz, twórca raportu może z łatwością przygotować dostosowany do potrzeb odbiorcy zestaw informacji. Wśród definiowalnych elementów raportu znajdują się: układ, struktura wraz z nawigacją, styl, wygląd, jego format oraz opisy i komentarze do obiektów. Pozwala to na przygotowanie wyników zgodnie ze standardem organizacji. Gotowy raport w zależności od ustalonej formy, może być opublikowany na firmowej stronie WWW lub po prostu przesłany jako dokument PDF.

Dystrybucja treści analitycznych uprawnionym odbiorcom

PS QUAESTIO PRO pozwala na stworzenie unikalnego środowiska dystrybucyjnego - dla własnych raportów, bądź dla całej firmy. Raporty mogą zostać udostępnione konkretnym odbiorcom lub wydzielonym według uprawnień grupom użytkowników. Zgromadzone w repozytorium raporty są uporządkowane w ramach struktury katalogów, która może odzwierciedlać np. strukturę organizacyjną firmy lub jej cele biznesowe.

Automatyzacja procesów powtarzalnych

Możliwość stałego dostępu do aktualnych informacji jest kluczowa dla sprawnego działania firmy. Nie dotyczy to tylko raportów powtarzalnych. W przypadku raportów ad hoc, często zdarza się, że publikowane dokumenty różnią się jedynie danymi. Do tej pory aktualizacja takiego raportu wymagała ponownego utworzenia i wyeksportowania obiektów w IBM SPSS Statistics. Teraz dzięki dostępnej funkcjonalności, proces aktualizacji i publikacji raportów ad hoc i cyklicznych (np. kwartalnych) jest zautomatyzowany.

Nowości w wersji 7.0

Nowości w wersji 7.0

Stale rozwijamy nasze produkty,
by Twoje dane jeszcze lepiej pracowały dla Ciebie.


PS QUAESTIO PRO 7.0
 - nowa wersja jest już dostępna!
Wśród nowości warto wymienić:

  • Nowy mobilny szablon i niestandardowe typy pytań
  • Nowy silnik analityczny IBM SPSS Statistics 27
  • Nowe procedury analizy danych tekstowych 

Czytaj dalej

Wsparcie klienta

Wsparcie klienta

 

support
wersja podstawowa

 

support
+ baza wiedzy

 

konsultanci

Support - wersja podstawowa

Ogólnodostępna, podstawowa wersja systemu pomocy umożliwia dostęp do dokumentacji technicznej, zadawanie pytań w systemie ticketowym i wyszukiwanie najpopularniejszych problemów „krok po kroku”.

Support + baza wiedzy

Rozszerzony dostęp do systemu supportu przeznaczony jest tylko dla aktywnych użytkowników oprogramowania PS i SPSS. Zawiera archiwum tekstów analitycznych z ekSPreSSu PREDICTIVE SOLUTIONS.

Konsultanci

Konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00

Szkolenia

Szkolenia

Od wprowadzenia w ilościową analizę danych ankietowych, przez praktyczne aspekty przygotowania projektu, dobór próby, ważenie i analizę braków danych po tworzenie raportów. Wieloletnie doświadczenie prowadzonego przez Predictive Solutions Centrum Szkoleniowego pozwoliło na opracowanie unikalnego programu szkoleń - koncentrujemy się na zagadnieniach, które najczęściej sprawiają kłopoty nawet doświadczonym badaczom. Zapraszamy!

AN 1. Opis i przygotowanie danych, sprawdzanie poprawności oraz podstawowe analizy

AN 2. Metodyka prowadzenia badań, raporty tabelaryczne i wykresy

AN 2a. Projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych

AN 3. Losowanie prób, ważenie, analiza braków danych

Zawartość kursów niestandardowych może obejmować połączone plany kilku szkoleń lub wybrane zagadnienia. Pozwala to naszym klientom w sposób niemal idealny dopasować szkolenie do własnych potrzeb.

Opinie

Opinie

Projekt został przygotowany w imponująco krótkim czasie 14 dni. Ankiety były realizowane w Europie i Azji na grupie blisko 2 milionów klientów, w kilkunastu językach. Rozwiązanie dysponowało wydajnością umożliwiającą obsługę 100 000 wejść i zgromadzenie blisko 50 000 ankiet. Koncern handlowy, dla którego realizowane było badanie, określił je jako nowatorskie.

Korzystając z opcji walidacji kwestionariusza, możemy zbudować spójną logicznie, kompletną i w pełni opisaną strukturę danych. Dzięki temu możemy dostarczyć klientowi gotową, przygotowaną bazę danych, praktycznie tuż po zakończeniu ostatniego wywiadu.

Niezależnie od wielkości grupy badawczej, wspólnie przygotowany projekt badawczy możemy łatwo zmodyfikować i rozbudować. W trakcie realizacji badania mamy możliwość łatwego monitorowania procesu postępu badania, oraz zarządzania nim z każdego miejsca gdzie dostępny jest Internet.

 Potrzebowaliśmy systemu ankietowego, który będzie w pełni elastyczny,  przyjazny w obsłudze, zapewniający dostęp do nowoczesnych form zadawania pytań i ich prezentowania respondentom oraz - co ważne - nie wymagający skryptowania nawet przy zaawansowanej logice kwestionariusza. (…) Po tych trzech latach pracy z PS QUAESTIO PRO bardzo pozytywnie oceniamy to narzędzie i znajdujemy wciąż nowe możliwości jego zastosowania.

Dariusz Kostrzewski, Agora S.A.

System PS QUAESTIO PRO daje możliwość obserwowania postępu realizacji wszystkich badań w czasie rzeczywistym – nie tylko poziomu response rate, ale również podstawowych rozkładów odpowiedzi. Łatwo jest wyselekcjonować grupę respondentów, którym należy przypomnieć o wypełnieniu ankiety czy też skontrolować poziom realizacji kwot w próbie.

Zaufali nam

Zaufali nam

Kontakt

PS QUAESTIO PRO

BADANIA ANKIETOWE I ANALIZA

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Filip Krzystanek

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

 +48 797 727 092