Zasady przetwarzania danych osobowych Predictive Solutions

Tekst przeczytasz w:  6 minut

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Predictive Solutions sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny, określony Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Predictive Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-108), ul. Retoryka 1 zwana dalej „Administratorem”.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, z Administratorem można się kontaktować:
  1. Listownie na adres siedziby Administratora: ul. Retoryka 1, 31-108 Kraków;
  2. Telefonicznie pod nr. tel. +48 12 636 96 80;
  3. Emailem na adres: daneosobowe@predictivesolutions.pl.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  1. Jeżeli jest Pani/Pan osobą wskazaną przez kontrahenta Administratora jako osoba do kontaktu/wykonywania umowy zawartej przez kontrahenta z Administratorem (dalej „Umowa”):

   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 lit. f RODO) dla celów prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz dla celów wynikających z przedmiotu korespondencji, w tym związanych z działalnością Administratora lub działalnością podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane także dla wykonania Umowy, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego lub ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zarządzenia ryzykiem, prowadzenia kontroli wewnętrznej, sprawozdawczości i raportowania, w celach analitycznych, dla potrzeb informowania o programach, usługach, nowościach, promocjach, publikacjach oraz organizowanych przez Administratora wydarzeniach, dla celów właściwego doboru produktów i usług do oczekiwań klientów oraz doskonalenia oferty Administratora (np. w celu opracowania wyników badań opinii, preferencji i satysfakcji klientów), a także dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dla celów archiwizacyjnych oraz rozliczalności z wykonania obowiązków prawnych.

   O ile nie podała nam Pani/nie podał nam Pan swoich danych osobowych podczas bezpośredniego kontaktu, Pani/Pana dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres e-mail służbowy, Administrator otrzymał od Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy, aby umożliwić kontakt w celach służbowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania przez Administratora Umowy oraz prowadzenia korespondencji służbowej.

   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres wykonywania działań wynikających z przedmiotu korespondencji (np. wykonywania Umowy). W pozostałym zakresie dane będą przechowywane przez okres ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  2. Jeżeli jest Pani/Pan osobą wskazaną przez kontrahenta Administratora jako beneficjent usługi świadczonej przez Administratora na podstawie umowy zawartej z kontrahentem (dalej: „Umowa”):

   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 lit. f RODO) dla celów prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz dla celów wynikających z przedmiotu korespondencji, w tym związanych z działalnością Administratora lub działalnością podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, a w szczególności dla celów wykonywania Umowy oraz wykazania, że Umowa została przez Administratora wykonana. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także dla celów zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego lub ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zarządzenia ryzykiem, prowadzenia kontroli wewnętrznej, sprawozdawczości i raportowania, w celach analitycznych, dla potrzeb informowania o programach, usługach, nowościach, promocjach, publikacjach oraz organizowanych przez Administratora wydarzeniach, dla celów właściwego doboru produktów i usług do oczekiwań klientów oraz doskonalenia oferty Administratora (np. w celu opracowania wyników badań opinii, preferencji i satysfakcji klientów), a także dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dla celów archiwizacyjnych oraz rozliczalności z wykonania obowiązków prawnych.

   O ile nie podała nam Pani/nie podał nam Pan swoich danych osobowych podczas bezpośredniego kontaktu, Pani/Pana dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres e-mail służbowy, Administrator otrzymał od kontrahenta Administratora, który zawarł z Administratorem Umowę (której jest Pani/Pan beneficjentem), aby umożliwić kontakt w celach służbowych, w szczególności w związku z wykonywaniem Umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania przez Administratora usługi opisanej Umową.

   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizowania usługi opisanej Umową, prowadzenia korespondencji lub przez okres wykonywania działań wynikających z przedmiotu Umowy. W pozostałym zakresie dane będą przechowywane przez okres ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  3. Jeżeli jest Pani/Pan osobą, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej o produktach i usługach Administratora:

   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 lit. a RODO) dla celów marketingu bezpośredniego poprzez informowanie o programach, usługach, nowościach, promocjach, publikacjach oraz organizowanych przez Administratora wydarzeniach (seminariach, warsztatach, konferencjach, itp.).

   Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 lit. f RODO) dla celów sprawozdawczości i raportowania, właściwego doboru produktów i usług do oczekiwań klientów oraz doskonalenia oferty Administratora (np. w celu opracowania wyników badań opinii, preferencji i satysfakcji klientów), ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dla celów archiwizacyjnych oraz dla celów rozliczalności z wykonania obowiązków prawnych.

   Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy lub adres e-mail służbowy Administrator otrzymał od Pani/Pana wraz z informacją o udzieleniu zgody na realizowanie przez Administratora marketingu bezpośredniego.

   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przechowywane będą do dnia jej wycofania.

  4. Jeżeli jest Pan/Pani osobą, która zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (dalej: „Umowa”):

   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu prowadzenia kontroli wewnętrznej, sprawozdawczości i raportowania, w celach analitycznych, dla potrzeb właściwego doboru produktów i usług do oczekiwań klientów oraz doskonalenia naszej oferty (np. w celu opracowania wyników badań opinii, preferencji i satysfakcji klientów), a także w celach ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dla celów archiwizacyjnych oraz rozliczalności z wykonania obowiązków prawnych.

   Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres mailowy, NIP, REGON otrzymaliśmy od Pani/Pana w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędna dla celów zawarcia i wykonywania Umowy.

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy (do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia) oraz przez okres ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych).

 4. Pani/Pana prawa wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych

  Może Pani/Pan żądać od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia. Ma Pani/Pan również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie.

  W razie, gdy Pani/Pana dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne może Pani/Pan zażądać ich sprostowania. W takim przypadku Administrator może ograniczyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do czasu ustalenia, czy dane te są prawidłowe.

  W razie, gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, może Pani/Pan żądać usunięcia tych danych. W takim przypadku Administrator może ograniczyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu. Sprzeciw wobec przetwarzania może Pani/Pan wnieść, gdy:

  1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Pani/Pana szczególną sytuacją,
  2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.


  W razie, gdy Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.

  Jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w każdej chwili, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed takim wycofaniem.

  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są w pkt 2 niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Predictive Solutions sp. z o.o.

 5. Przekazywanie danych do osób trzecich oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy

  W razie konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Administratora w zakresie usług doradczych, administracyjnych, kontroli, audytu, usług konsultingu, zarządzania korespondencją lub jej archiwizacją, a także właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa.

  Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

Udostępnij artykuł w social mediach:


Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe