PS IMAGO PRO 8.0 /// co nowego

Tekst przeczytasz w: 3 minuty.
PS IMAGO PRO 8.0 oparte jest o nowy silnik analityczny IBM SPSS Statistics 28.0.1 zawierający Service Pack1.

Analiza danych za pomocą nowych, zaawansowanych procedur analitycznych

 • METAANALIZA – bazuje na wynikach innych badań naukowych i pozwala na ich syntezę oraz łączenie. Może dostarczać zbiorczego przeglądu wielkości efektu oraz przyczyn potencjalnej zmienności. Zawiera między innymi testy heterogeniczności, ocenę efektów badania, metaregresję i wizualizacje, które mogą być wykorzystane do podsumowania wyników;
Metaanaliza - opcje

Metaanaliza - opcje

 

Metaanaliza - Blobbogram

Metaanaliza - Blobbogram

 

Metaanaliza - wykres lejkowy

Metaanaliza - wykres lejkowy

 

Metaanaliza - wykres Galbraitha

Metaanaliza - wykres Galbraitha

 

 • ALGORYTM DOMYŚLNY REGRESJI GRZBIETOWEJ – metoda regresji dla złożonych modeli liniowych i nieliniowych pozwalająca na wybranie najlepszej metody modelowania wykorzystując walidację krzyżową wskazanych przez użytkownika rodzajów algorytmów.

 

 

Algorytm domyślny regresji grzbietowej

Algorytm domyślny regresji grzbietowej

Zaktualizowane i ulepszone procedury statystyczne

 • ANALIZA MOCY TESTÓW – odgrywa kluczową rolę w projektowaniu badania i późniejszej analizie wyników. W najnowszej wersji wszystkie procedury analizy mocy umożliwiają wprowadzenie serii zamiast jednej wartości mocy testu. Rezultatem działania procedury jest tabela wartości mocy testu oraz opcjonalnie, wykres krzywej mocy testu. Dodatkowo jest możliwość określenia wielkości efektu, jako danych wejściowych, do szacowania mocy testu lub wielkości próby;
Analiza mocy testów - 1

Analiza mocy testów - tabela i alokacja

 

Analiza mocy testów - 2

Analiza mocy testów - łączna wielkość próby

 

 • STATYSTYKI ILORAZOWE – dodanie wskaźnika PRB (Price-Related Bias) i przedziału ufności dla niego oraz usunięcie Centrowanego medianą współczynnika wariancji. Procedura statystyki ilorazowe, pozwala łatwo otrzymać pełny zakres statystyk podsumowujących do opisu proporcji (ilorazu) dwóch zmiennych ilościowych.

 

Statystyki ilorazowe

Statystyki ilorazowe

Inne ulepszenia w zakresie procedur analitycznych

 • dodanie pola wyboru „Porównaj proste efekty główne” do podokna „Średnie EM...” w celu porównania pomiędzy efektami głównymi zagnieżdżonymi w poziomach innych czynników;
 • wprowadzenie poprawek w obszarze „Zmień kontrast” obejmujących zmianę kolejności przycisków Kategorie odniesienia („Ostatnia” i „Pierwsza”) oraz usunięcie przycisku Zmień. Tym samym wybór kategorii odniesienia nie wymaga zatwierdzenia;
 • dodanie jednostronnego testu T do standardowo liczonego dwustronnego testu T.

 

Jednostronny test t

Jednostronny test t

Zmiany w zakresie obiektów wynikowych

 • MAPA RELACJI – pozwala na odzwierciedlenie połączeń i wpływów pomiędzy zmiennymi za pośrednictwem węzłów i powiązań. Węzły reprezentują zmienne i kategorie zmiennych, powiązania zaś siłę oddziaływania między węzłami. Im większe węzły i grubsze linie powiązań, tym silniejsze związki i wpływy.

 

Mapa relacji

Mapa relacji

Usprawnienie pracy

 • SKOROSZYT – umożliwia w interaktywny sposób przeprowadzenie analizy danych dzięki integracji funkcjonalności okna Komend i okna Wyników. Skoroszyty składają się z poszczególnych akapitów zawierających elementy wynikowe (komendy, tabele, wykresy itd.). Akapity zawierające komendy można edytować lub bezpośrednio uruchamiać polecenia;
Skoroszyt

Skoroszyt - okno komend

 

Skoroszyt - okno wyników

Skoroszyt - okno wyników

 

 • USPRAWNIONE WYSZUKIWANIE – to rozszerzenie istniejącej funkcjonalności. Pozwala na prezentowanie szczegółowych wyników wyszukiwania np. wskazanie dokładnej lokalizacji okna dialogowego, które jest szukane. Dodatkowo, po najechaniu kursorem myszy na otrzymany wynik, prezentowane są wskazówki dotyczące wyszukiwanej procedury;
Usprawnione wyszukiwanie

Usprawnione wyszukiwanie

 

Usprawnione wyszukiwanie -2

Usprawnione wyszukiwanie - wyniki

 

 • OPCJE EDYCJI TABELI W PANELU BOCZNYM – dodanie panelu bocznego do okna edycji tabel. Pozwala w łatwiejszy sposób na dostosowanie wyglądu tabel. Po dwukrotnym kliknięciu na tabelę i przejściu do okna Edytora tabeli z prawej strony wyświetli się panel boczny, który zawiera opcje formatowania wierszy i kolumn, określania atrybutów tekstu, definiowania parametrów krawędzi, określania formatów komórek oraz definiowania przypisów i komentarzy do tabel;
Edytor table

Edytor tabel

 

 • WYSOKI KONTRAST INTERFEJSU – obsługa wysokiego kontrastu dla interfejsu programu (po wcześniejszym wybraniu takiej opcji w systemie Windows czy macOS).

 

Zmiana kontrastu

Wysoki kontast

 


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor