Nowości w PS CLEMENTINE PRO 2.2

Tekst przeczytasz w: 3 minuty.

Spis treści [Ukryj]

PS CLEMENTINE PRO 2.2 to nowoczesne środowisko analiz data mining i big data. Jest to rozwiązanie elastyczne dostosowujące się do wymagań organizacji oraz łatwo integrujące analizy predykcyjne z procesami biznesowymi i systemami instytucji.

Nowy silnik IBM SPSS Modeler 18.2.1

 • Nowoczesny graficzny interfejs użytkownika programu, który może być wybrany jako jeden z wielu dostępnych.
 • Podgląd danych umożliwiający wizualizację danych przepływających przez dowolny węzeł strumienia, pozwalający na dostęp do zaawansowanych form wizualizacji danych i interaktywnych wykresów.
 • Węzły wykorzystujące zewnętrzny moduł Python:
  • Węzły JSON, dzięki którym program może importować i eksportować dane do plików w formacie JSON.
  • Węzły modelowania:
   • Mieszanina rozkładów Gaussa - metoda należąca do grupy algorytmów analizy skupień, będąca uogólnieniem klastrowania metodą K-średnich;
   • Węzły KDE (Kernel Density Estimator) czyli wykorzystane Jądrowego Estymatora Gęstości do modelowania zmiennych ilościowych, oraz do symulacji na karcie wyników w celu oszacowania gęstości rozkładu zmiennej;
   • Węzeł HDBSCAN, czyli hierarchiczne grupowanie przestrzenne na podstawie gęstości (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering, HDBSCAN), to technika służąca do znajdowania skupień w dużych zbiorach danych przy wykorzystaniu uczenia nienadzorowanego

Rozkład Gaussa

Nowy wygląd

Wykres relacji

Dodatkowe węzły w IBM SPSS Modeler:

   • PS Lista Plików umożliwia jednoczesne wczytywanie i łączenie wielu plików płaskich o tej samej strukturze.
   • PS Nazwy Zmiennych pozwala w łatwy i szybki sposób zmodyfikować nazwy wielu zmiennych jednocześnie.
   • Źródłowy węzeł PS SOAP umożliwia pozyskiwanie danych z usług dostępnych w Internecie i serwujących dane poprzez technologię SOAP.
   • Wynikowy węzeł PS SOAP pozwala na wysyłanie przetworzonych danych ze strumienia do zewnętrznych usług w Internecie.
   • PS CLEMENTINE Job umożliwia wyzwolenie zadania zdefiniowanego w repozytorium systemu PS CLEMENTINE PRO.
   • PS CDS Job pozwala na wysłanie zlecenia uruchomienia zadania IBM SPSS Collaboration & Deployment Services.

 

PS Clementine Job

PS Lista plików

PS SOAP

Praca grupowa w repozytorium

   • Uwierzytelnianie dostępu: funkcjonalność logowania się użytkowników do repozytorium. Mogą oni zostać dodani ręcznie bądź z listy usługi katalogowej Active Directory, co pozwala na jednolite reprezentowanie pracowników w systemach firmy oraz na kontrolę dostępu do repozytorium. Komunikacja z Active Directory może być szyfrowana przy użyciu protokołu SSL.
   • Praca grupowa: możliwość pracy grupowej i zarządzania nią wewnątrz repozytorium. Użytkownicy otrzymują indywidualne uprawnienia dostępu oraz edycji obiektów w repozytorium, zgodnie z pełnioną funkcją. Dodatkowo możliwe jest tworzenie ról i grup użytkowników.

 

Dodawanie użytkowników do bazy

Nadawanie uprawnień dostępu

Utworzone role

Nowości w zakresie automatyzacji

   • Nowe typy automatycznego wyzwalania procesów analitycznych w zależności od wystąpienia określonego zdarzenia:
    • wystąpienia określonego zdarzenia:pojawienie się pliku w określonej lokalizacji (zadanie Monitor Plików)
    • nadejście sygnału z systemu zewnętrznego (poprzez usługi web services, zadanie Web Service).
   • Możliwość przekazywania parametrów zadania do strumienia wchodzącego w jego skład w trakcie wykonywania zadania:
    • pełnej ścieżki z informacją o pliku, który wyzwolił zadanie (w przypadku zadań typu Monitor Plików),
    • unikalnego identyfikatora uruchomienia zadania.
   • Funkcja tworzenia nowego zadania z wielu strumieni zaznaczonych w repozytorium, które automatycznie zostaną dodane do tworzonego zadania.
   • Mailowe notyfikacje o statusie wykonania zadania wysyłane automatycznie do określonych osób. Wiadomość taka zawiera informacje o statusie wykonania zadania (sukcesie bądź porażce) oraz szczegóły wykonania

 

Nowe zadanie

Przekazywanie parametrów zadania

Web Serwice

Zarządzanie zasobami repozytorium

   • Etykietowanie wersji obiektów składowanych – wersjonowanie obiektów zostało wzbogacone o dodatkową funkcję etykietowania, która pozwala na jednoznaczną identyfikację wersji obiektu w zadaniu. Dostępne etykiety informują czy wersja przeznaczona jest do wdrożenia (Produkcja), testowania (Test), czy jest wersją do dalszego udoskonalania w późniejszym czasie (Istotna).
   • Import oraz eksport folderów – importowanie oraz eksportowanie pojedynczych obiektów z repozytorium zostało poszerzone o możliwości przenoszenia zawartości folderów (wraz z podfolderami i zachowaniem struktury).

 

Import folderu

Wersjonowanie

Wersjonowanie, etykietowanie i komunikacja z bazami danych

Usprawnienia funkcjonalne

   • Usprawniona integracja repozytorium z IBM SPSS Modeler.
   • Wzbogacenie o funkcjonalność wykonywania operacji na wielu obiektach naraz (multiselect).
   • Ulepszony algorytm wyszukiwania obiektów w repozytorium.
   • Zmieniony mechanizm działania aplikacji wyzwalającej procesy analityczne.
   • Rozszerzone menu kontekstowe obejmujące również wersje obiektów.
   • Unowocześniony wygląd aplikacji.

 

 

Dispatcher

Operacje na wielu obiektach

Zapisywanie nowej wersji


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor