Lista szkoleń

Centrum szkoleniowe Predicitive Solutions

Lista szkoleń

Lista szkoleń

 
 

OB 1 /// obsługowe /// podstawowy

PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Praca z danymi i obiektami wynikowymi

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z oprogramowaniem w zakresie pozwalającym na efektywny start. Kurs poprzez praktyczne przykłady prezentuje kolejne kroki, które wykonuje analityk: od wprowadzania danych i ich opisu poprzez transformacje, nieodzowne przy przygotowaniu danych do analizy, kończąc na podstawowych metodach analizy i raportowania.

Dowiedz się więcej

OB 1a ///obsługowe /// podstawowy

PS CLEMENTINE PRO / IBM SPSS Modeler. Przygotowanie danych, budowa modeli i zarządzanie procesami

Szkolenie koncentruje się na efektywnym projektowaniu i zarządzaniu procesami analitycznymi. Oprócz obsługi IBM SPSS Modeler uczestnicy nauczą się wykorzystywać repozytorium systemu PS CLEMENTINE PRO oraz jego możliwości w zakresie pracy grupowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać możliwości wdrażania, automatyzacji i monitorowania procesów.

Dowiedz się więcej

OB 1b ///obsługowe /// podstawowy

R. Podstawy działania języka, praca z danymi i obiektami wynikowymi

Szkolenie ma pozwolić na sprawne poruszanie się po środowisku R, którego składowymi są język, platforma programistyczna oraz zbiór pakietów oferujących dodatkowe funkcjonalności. Kurs obejmuje różne aspekty pracy: od omówienia sposobu działania języka R, poprzez przetwarzanie i operacje na różnych typach danych, do wizualizacji wyników oraz elementów automatyzacji.

Dowiedz się więcej

OB 2 /// obsługowe /// średniozaawansowany

PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy

Na tym szkoleniu uczestnicy uczą się korzystać z zaawansowanych poleceń i funkcji potrzebnych do przyspieszenia pracy i automatyzacji zadań powtarzalnych, od pobrania danych, poprzez ich przygotowanie i analizę, aż do raportowania. Tematy omawiane w trakcie kursu umożliwiają lepsze poznanie języka poleceń – „narzędzia” umożliwiającego automatyzację pracy z programem.

Dowiedz się więcej

OB 2a /// obsługowe /// średniozaawansowany

PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Praca z danymi, wizualizacje, tworzenie i publikowanie raportów

Zadaniem szkolenia jest przygotowanie pełnego procesu analitycznego od analizy danych do raportowania wyników w jednym kompleksowym narzędziu. Kurs omawia poszczególne etapy analizy: od importu i przygotowania danych, poprzez wizualizację wyników, aż do publikacji raportu i automatyzacji jego tworzenia. Pokazuje jak przygotować raporty tradycyjne lub typu dashboard.

Dowiedz się więcej

OB 3 /// obsługowe /// zaawansowany

OB3. PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Wykorzystanie języka Python

Szkolenie to poświęcone jest wykorzystaniu języka Python do automatyzacji zadań rutynowych, edycji raportów, czy dodawania interfejsów do własnych procedur analitycznych. Kurs ten uczy tworzyć skrypty zmieniające zawartość i sposób prezentacji wyników w oknie wynikowym programu. Pokazuje też jak budować skrypty pozwalające na dynamiczne generowanie poleceń programu.

Dowiedz się więcej

OB 3a /// obsługowe /// zaawansowany

PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Wykorzystanie języka R

Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami modyfikacji i rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania za pomocą skryptów przygotowanych w języku R. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoje analizy o dodatkowe, funkcje i techniki statystyczne dostępne w R wykorzystując w tym celu jedno, zintegrowane środowisko pracy.

Dowiedz się więcej

OB 3b /// obsługowe /// zaawansowany

PS CLEMENTINE PRO / IBM SPSS Modeler. Wykorzystanie języka Python

Kurs przygotowuje użytkowników IBM SPSS Modeler do pracy ze skryptami języka Python. Skrypty te pozwalają na oprogramowanie automatycznych zmian w ustawieniach węzłów i budowie strumienia. Uczestnicy szkolenia nauczą się także obsługi węzłów rozszerzeń, które są pomocne w rozbudowie procesów analitycznych o funkcjonalności dostępne poprzez framework Spark.

Dowiedz się więcej

OB 3c /// obsługowe /// zaawansowany

PS CLEMENTINE PRO / IBM SPSS Modeler. Wykorzystanie języka R

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do integracji obu środowisk oraz nauka korzystania z rozszerzeń R. W trakcie szkolenia pokażemy możliwości wykorzystania rozszerzeń R na każdym etapie procesu analitycznego: od wczytania danych, poprzez ich transformacje, modelowanie, aż po pracę z obiektami wynikowymi. Pokażemy także, w jaki sposób projektować własne węzły.

Dowiedz się więcej

ST 1 /// statystyczne /// podstawowy

Podstawy statystyki dla każdego

Kurs ma na celu wprowadzenie uczestników w arkana statystyki. Obejmuje swym zakresem: statystyki opisowe, testowanie hipotez statystycznych i prostą analizę współzależności. Uczy jak samodzielnie radzić sobie z podstawowymi analizami statystycznymi spotykanymi w praktyce i dać mocne podstawy do dalszego eksplorowania tematyki zaawansowanych technik statystycznych.

Dowiedz się więcej

ST 1a /// statystyczne /// podstawowy

Podstawy statystyki dla każdego w R

Zadaniem szkolenia jest wtajemniczenie uczestników w podstawy statystyki z wykorzystaniem języka R. Tematyka kursu obejmuje opis statystyczny jednej zmiennej oraz badanie współzależności między zmiennymi przy uwzględnieniu ich różnego poziomu pomiaru. Szkolenie pokazuje jak w prawidłowy sposób korzystać z metod statystycznych, biorąc pod uwagę jakość danych. 

Dowiedz się więcej

ST 2  /// statystyczne /// średniozaawansowany

Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

Zadaniem kursu jest przybliżenie uczestnikom technik wielowymiarowych, które mogą być wykorzystywane do budowania modeli przewidujących wartości obserwacji lub klasyfikujących je do z góry założonych grup. Tematyka kursu obejmuje takie techniki analityczne jak: analiza regresji liniowej, regresja logistyczna, analiza dyskryminacyjna.

Dowiedz się więcej

ST 2a /// statystyczne /// średniozaawansowany

Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

Kurs koncentruje się na omówieniu zasad wizualizacji informacji pochodzących z analiz ilościowych. Uczy jak wizualizować miary statystyczne od prostych statystyk opisowych, do złożonych wyników analiz wielowymiarowych. W trakcie szkolenia na praktycznych przykładach omówione zostaną zagadnienia związane tworzeniem i komunikowaniem wyników za pomocą tabel i wykresów.

Dowiedz się więcej

ST 3a /// statystyczne /// zaawansowany

Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia

Zaawansowany kurs dla osób chcących używać do budowy modeli predykcyjnych technik maszynowego uczenia i sztucznej inteligencji. Zadaniem tego szkolenia jest wyjście poza klasyczne technik statystyczne i pokazanie możliwości, jakie oferują w analizie danych sieci neuronowe i drzewa decyzyjne. Techniki te mogą być wykorzystywane do klasyfikacji lub predykcji.

Dowiedz się więcej

ST 3b /// statystyczne /// zaawansowany

Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

Zaawansowane szkolenie dla osób chcących przewidywać zmienność zjawisk w czasie. Kurs ten koncentruje się takich technikach jak wygładzanie wykładnicze oraz model ARIMA. Przewidywanie przyszłych wartości zjawiska odbywać się będzie zarówno na podstawie jego wartości z okresów poprzedzający prognozy, jak i z użyciem dodatkowych predyktorów i czynników jakościowych.

Dowiedz się więcej

AN 1 /// ankietowe /// podstawowy

Opis i przygotowanie danych, sprawdzanie poprawności oraz podstawowe analizy

W trakcie realizacji badań ankietowych stajemy przed wieloma problemami w rodzaju: jak zamienić informacje z ankiet na plik danych, jakich technik analizy użyć, jak poradzić sobie z błędnymi danymi, czy też jak przygotować raport. Kurs ten pokazuje, jak rozwiązywać problemy powstające w procesie przygotowania i analizy danych pochodzących z badań ankietowych.

Dowiedz się więcej

AN 2 /// ankietowe /// średniozaawansowany

Metodyka prowadzenia badań, raporty tabelaryczne i wykresy

Kurs ten daje uczestnikom możliwość zapoznania się lub przypomnienia zagadnień związanych z metodyką badań ankietowych. Omawiana są zarówno aspekty teoretyczne, jak i ich przełożenie na praktykę. Drugim istotnym tematem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami raportowania tabelarycznego wykorzystywanymi w badaniach ankietowych.

Dowiedz się więcej

AN 2a /// ankietowe ///  średniozaawansowany

Projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem budowy ankiet i zasadami konstrukcji narzędzi do wprowadzania danych z użyciem programu PS QUAESTIO PRO. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące: tworzenia pytań, kontroli układu kwestionariusza, budowy reguł sprawdzających poprawność wprowadzania danych oraz wprowadzania danych z badań ankietowych.

Dowiedz się więcej

AN 3 /// ankietowe /// zaawansowany

Losowanie prób, ważenie, analiza braków danych

Kurs koncentruje się na istotnych obszarach badań ankietowych, takich jak: losowanie prób i wypływ schematu losowania na prowadzone analizy oraz ocena wpływu braków danych na wyniki analiz i metody podstawianie za braki danych wartości oszacowanych (imputacja). Omawiane zagadnienia są kluczowe dla zapewnienia możliwości uogólniania wyników z próby na populację.

Dowiedz się więcej

MC 1 /// marketingowe/// podstawowy

Przygotowywanie danych, podstawowe analizy, raporty

Kurs ten uczy jak szybko i skutecznie przeprowadzać analizę danych i przygotowywać raporty z analiz marketingowych. Opierając się na praktycznych przykładach, prezentuje kolejne etapy pracy analityka od przygotowania danych, do przeprowadzania podstawowych analiz i przygotowania raportów. Dużo uwagi zostanie poświęcone interpretacji i wyciąganiu wniosków z analizy.

Dowiedz się więcej

MC 2 /// marketingowe /// średniozaawansowany

Analiza rynku przy użyciu technik wielowymiarowych

Prezentowane na kursie techniki wielowymiarowe takie jak: regresja, analiza głównych składowych, czy analiza czynnikowa, pozwalają uwzględnić wiele cech opisujących zjawiska i wydobyć ukrytą w nich strukturę zależności. Jest to przydatne w analizach marketingowych, gdzie opisujemy zachowania, preferencje i postawy klientów za pomocą wielu powiązanych zmiennych.

Dowiedz się więcej

MC 2a/// marketingowe /// średniozaawansowany

Segmentacja rynku i profilowanie klientów

Zadaniem kursu jest pokazanie, na których etapach procesu segmentacji i profilowania mogą zostać wykorzystane takie techniki jak: hierarchiczna analiza skupień, metoda k-średnich i drzewa klasyfikacyjne. Celem tego szkolenia jest też zapoznanie uczestników z analitycznymi metodami oceny jakości segmentacji oraz określania profili klientów wpadających do segmentów.

Dowiedz się więcej

MC 2b/// marketingowe /// średniozaawansowany

Analityczny wybór grup docelowych do kampanii marketingu bezpośredniego

To kurs dotyczący praktycznych aspektów analitycznego wyboru grup docelowych do kampanii marketingu bezpośredniego. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania technik sztucznej inteligencji w tym obszarze. Adresujmy go do osób, które zajmują się tworzeniem grup docelowych lub są zaangażowane w operacyjną realizację kampanii.

Dowiedz się więcej

MC 3a/// marketingowe /// zaawansowany

Pozycjonowanie z wykorzystaniem map percepcyjnych i technik skalowania optymalnego

Kurs jest adresowany do osób zainteresowanych prowadzeniem analizy marketingowych mających na celu porównanie pozycji rynkowej marek i produktów z użyciem biplotów. Zadaniem kursu jest pokazanie procesu tworzenia map percepcyjnych z użyciem technik wielowymiarowych takich jak: analiza korespondencji, czy analiza głównych składowych dla zmiennych jakościowych.

Dowiedz się więcej

MC 3b /// marketingowe /// zaawansowany

Kształtowanie produktów i segmentacja rynku w oparciu o preferencje konsumentów

Kurs koncentruje się na praktycznych aspektach analizy i oceny preferencji produktowych konsumentów. Zadaniem tego szkolenia jest też pokazanie jak wyodrębniać segmenty klientów na podstawie wyników analizy preferencji produktowych. W jego trakcie omówiona zostanie analiza łącznego oddziaływania cech (conjoint) oraz hierarchiczna analiza skupień i analiza k-średnich.

Dowiedz się więcej

DM 1 /// predykcyjne /// podstawowy

Metodyka projektów, przygotowanie danych i wprowadzenie do modelowania

Kurs jest adresowany do osób chcących poznać specyfikę projektów data mining i data science. Przedstawia zagadnienia projektowe w szerszym kontekście i pokazuje wykorzystanie modeli predykcyjnych w procesach decyzyjnych w organizacjach. Omawia wpływ organizacji i jakości danych na efektywność działania technik maszynowego uczenia i sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej

DM 2 ///  predykcyjne  /// średniozaawansowany

Zrozumienie, ocena jakości i przygotowanie danych do modelowania

Kurs koncentruje się na zagadnieniach związanych z dogłębnym zrozumieniem znaczenia danych, oceną ich jakości oraz relacji w nich występujących. Omawia także różne aspekty przygotowania danych do budowy modeli predykcyjnych w obszarach data mining i data science, a także poprawy jakości danych na potrzeby raportowania w systemach klasy business intelligence.

Dowiedz się więcej

DM 3 /// predykcyjne /// zaawansowany

Eksploracja danych z wykorzystaniem indukcji reguł asocjacyjnych, automatycznej budowy modeli

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tajniki modelowania od wyboru predyktorów, przez wybór algorytmu, aż do oceny wyników modelu. Kurs skupia się na analizie zależności w danych zarówno na podstawie klasycznych technik korelacyjnych, jak i algorytmów indukcji reguł asocjacyjnych i sekwencyjnych opartych o techniki maszynowego uczenia.

 

Dowiedz się więcej

DM 3a /// predykcyjne  /// zaawansowany

Predykcja z wykorzystaniem technik regresji liniowej i regresji logistycznej

Szkolenie poświęcone jest klasycznym technikom, które są podstawą zrozumienia predykcji otrzymywanych technikami maszynowego uczenia. Kurs ma pomóc w efektywnym starcie z predykcją opartą o modele regresji liniowej i regresji logistycznej. Uczestnik dowie się jak budować modele, interpretować oszacowane równania, a także oceniać jakość predykcji.

Dowiedz się więcej

DM 3b /// predykcyjne  /// zaawansowany

Predykcja z wykorzystaniem sieci neuronowych i drzew decyzyjnych

Jest to kurs budowy modeli predykcyjnych z wykorzystaniem technik maszynowego uczenia oraz sztucznej inteligencji. Szkolenie obejmuje naukę algorytmów drzew decyzyjnych i sieci neuronowych zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym. Kurs skupia się także na kwestiach związanych z przygotowaniem danych oraz wdrażaniem modeli w procesy analityczne.

Dowiedz się więcej

DM 3c /// predykcyjne  /// zaawansowany

Grupowanie z wykorzystaniem k-średnich, sieci Kohonena i dwustopniowego grupowania

Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom wykorzystania technik analitycznych dedykowanych do wyodrębniania segmentów w danych. Omawiane w trakcie kursu techniki grupowania bez nauczyciela mogą okazać się kluczowe ustaleniu liczby i wielkości grup oraz w zrozumieniu zróżnicowania pomiędzy segmentami klientów lub podobieństw w ich obrębie.

Dowiedz się więcej

DM 3d /// predykcyjne  /// zaawansowany

Prognozowanie z wykorzystaniem analizy szeregów czasowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi metodami stosowanymi w predykcji szeregów czasowych, a także wykorzystanie tych informacji w procesie automatycznym. Kurs prezentuje takie techniki jak wygładzanie wykładnicze, czy model ARIMA. Uczymy także jak prognozować zjawisko w oparciu o dane historyczne i wykorzystanie dodatkowych predyktorów.

Dowiedz się więcej

DM 3e /// predykcyjne  /// zaawansowany

Predykcja z wykorzystaniem technik dostępnych w scikit-learn i Spark

Szkolenie poświęcone jest nowoczesnym algorytmom data mining oraz data science zaimplementowanych w środowisku PS CLEMENTINE PRO / IBM SPSS Modeler, a pochodzącym z Apache Spark oraz biblioteki scikit-learn. Pozwala uczestnikom na naukę wykorzystania alternatywnych algorytmów analitycznych, bez znajomości języka programowania Python.

Dowiedz się więcej

Co nas wyróżnia

 

Praktyczna wiedza

Wykładowcy to praktycy analizy danych, których wiedza i doświadczenie są gwarancją jakości.

 

Oryginalne materiały

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów CS Predictive Solutions.

 

Aktualizowane programy

Programy szkoleń są dostosowywane do zmieniających się realiów pracy i zadań analityków.

 

Kompetencje analityczne

Predictive Solutions to firma oferująca i wdrażająca narzędzia analityczne IBM SPSS od 1991 roku.

 

Doświadczenie szkoleniowe

Od 1996 roku CS Predictive Solution zrealizowało setki kursów i przeszkoliło tysiące uczestników.

Kontakt

Porozmawiajmy

o szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor